Phellodon nothofagi
McNabb
Description:
Common name: None
Found: Nothofagus Forests
Substrate: Ground
Spore: White
Height: 45 mm
Width: 80 mm
Season: Autumn
Edible: No
Macro images:
Phellodon nothofagi
Scale bar
Scale= 10 mm.
 
Phellodon nothofagi
Scale bar
Scale= 10 mm.
 
Phellodon nothofagi
Scale bar
Scale= 8 mm.
 
Phellodon nothofagi
Scale bar
Scale= 16 mm.
 
The Hidden Forest
Forest Fungi